ماه: فروردین ۱۳۹۴

ساقی ظریف!

ساقی بیار باده که ایام بس خوش است امروز روز باده و خرگاه و آتش است ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف مجلس چو چرخ روشن و دلدار…

بیشتر بخوانید