ماه: اردیبهشت ۱۳۹۶

بلاکَش هندوکُش

بوی خاک خراسان که برسد به مشامت، انگار می‌کنی برگشتی به خانه خودت، حتی اگر مثل من تُرک باشی و زاده آذربایجان. خراسان انگار که مال آبا و اجدادت بوده.…

بیشتر بخوانید